Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków

W poczuciu odpowiedzialności za muzykę kościelną

2020-09-22 22:35

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W poniedziałek, 21 września br. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wręczył dekrety nowym członkom Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich.

- W słynnym przemówieniu w Paryżu, w siedzibie UNESCO, św. Jana Paweł II powiedział, że przyszłość świata przyjdzie nie przez politykę, nie przez ekonomię, nie przez religię lecz przez kulturę – przypomniał ks. Grzegorz Lenart - przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Zauważył, że w szeroko pojętej kulturze swoje miejsce posiada kultura chrześcijańska, a jej znaczącą częścią jest muzyka rozbrzmiewająca w świątyniach. I zaznaczył - Te słowa św. Jana Pawła II niewątpliwie intrygują, zastanawiają, zdumiewają, ale przed wszystkim rodzą w nas poczucie odpowiedzialności za to dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, któremu na imię muzyka kościelna.

Ksiądz Lenart zapewnił metropolitę krakowskiego, że komisja dołoży wszelkich starań, by piękno muzyki, wybrzmiewającej w świątyniach naszej archidiecezji, prowadziło do spotkania człowieka z Bogiem i do nawrócenia, aby Słowo Boże, unoszące się na skrzydłach muzyki, trafiało do najciemniejszych zakamarków ludzkich serca. I dodał: - Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność, za zaufanie, jakim ksiądz arcybiskup nas obdarzył, czyniąc nas ciałem doradczym i powierzając odpowiedzialność za najważniejsze sprawy związane z muzyką kościelną w archidiecezji.

Reklama

Nawiązując do przemówienia Jana Pawła II w UNESCO, abp Marek Jędraszewski stwierdził, że jest to fundamentalny wykład dotyczący kultury. Przypomniał, że Ojciec Święty mówił o zwycięstwie kultury. Zauważył, że Ojciec Święty odwołał się do sytuacji Polski, która przetrwała trudne czasy zaborów właśnie dzięki kulturze, a także do okresu II wojny światowej, podczas której, na mocy porozumień między sowiecką Rosją, a hitlerowskimi Niemcami, czyniono starania, aby unicestwić polską inteligencję. I podkreślił: – Stało się wtedy jasne, że naród polski ma szansę przeżyć pod warunkiem, że będzie miał kolejne pokolenia twórców kultury. Stąd udział Karola Wojtyły w Teatrze Rapsodycznym, zafascynowanie poezją, dramaturgią. Papież zdawał sobie sprawę, że trzeba walczyć o nowe pokolenia twórców kultury, bo inaczej będziemy narodem niewolników. Metropolita zauważył, że w tym przemówieniu papież dał definicję kultury, która jest owocem ludzkiego ducha i ma na celu uwznioślenie go. I przekonywał: – W tym stwierdzeniu zawarta jest także, przynajmniej pośrednio, definicja antykultury jako tworu, który pomniejsza ludzkiego ducha. Zauważył, że na tle współczesnych zagrożeń otwiera się przestrzeń dla muzyki sakralnej, dzięki której ludzki duch może wznosić się wysoko w górę.

Jak przypomina ks. Grzegorz Lenart, komisje muzyki kościelnej są organami doradczymi biskupa diecezjalnego, który mianuje ich przewodniczącego i pozostałych członków. Wg instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (z 2017 roku), do zadań komisji należy m.in.: troska o właściwy poziom muzyki w ośrodkach duszpasterskich, pomoc w zachowywaniu prawidłowych relacji między duchownymi i muzykami kościelnymi, troska o odpowiednie regulacje prawne, gwarantujące możliwość należytego wykonywania zadań przez muzyków kościelnych, uzgadnianie z organizatorami repertuaru wykonywanego podczas Mszy św. z udziałem biskupa diecezjalnego i transmitowanych przez media, staranne weryfikowanie kompetencji osób i zespołów, którym powierza się funkcje muzyczne podczas transmitowanej liturgii, a także sprawdzanie zgodności tekstów i melodii używanych podczas liturgii z obowiązującymi normami.

Z kolei instrukcja Kongregacji Kultu Bożego „O koncertach w kościołach” stawia przed komisją jeszcze inne zadania. Służy ona ordynariuszowi radą podczas wydawania zgody na koncert i zatwierdzania repertuaru muzyki wykonywanej podczas koncertów, który nie może być przypadkowy, lecz odpowiednio dobrany, by nie deprecjonował miejsca świętego.

Reklama

Szczegółowo zadania komisji określają regulaminy diecezjalne. W regulaminie organistów Archidiecezji Krakowskiej wyraźnie podkreślono, że Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej reprezentuje Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w sprawach związanych z muzyką kościelną. Ponadto bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję komisja spełnia podczas budowy instrumentów w kościele. 

Jak informuje lic. Janusz Korczak:

- wszelkie prace dotyczące budowy, przebudowy, przeniesienia i remontów organów w diecezjalnych i zakonnych kościołach (kaplicach) Archidiecezji krakowskiej mogą być podejmowane i przeprowadzane wyłącznie za zgodą i po zatwierdzeniu projektu przez komisję, - do celów i zadań komisji podczas budowy organów należy:

a. wydawanie zgody na jakiekolwiek działanie związane z remontem, budową, rekonstrukcją, przebudową czy translokacją organów,

b. opiniowanie projektów związanych z budową nowych instrumentów, szczegółowa kontrola ich realizacji wraz z końcową oceną, uwzględniającą zakres rzemieślniczy i artystyczny wykonanej pracy,

c. nadzór nad przeprowadzaniem remontów i ważniejszych napraw w istniejących instrumentach,

d. szczególna opieka i nadzorowanie prac związanych z remontem i konserwacją instrumentów historycznych,

e. czuwanie nad stanem organów na terenie Archidiecezji krakowskiej poprzez uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie każdego instrumentu,

f. prowadzenie szczegółowego wykazu instrumentów znajdujących się na terenie Archidiecezji krakowskiej wraz z dokładnym opisem ich powstania, charakterze ewentualnych zmian oraz parametrów technicznych,

g. współpraca i wymiana doświadczeń na temat bieżącej działalności z Podkomisjami ds. instrumentów muzycznych w innych diecezjach i archidiecezjach w Polsce,

- po ustaleniu przez Komisję w porozumieniu z proboszczem bądź rektorem kościoła (kaplicy) zakresu projektowanych prac., komisja wyłania w drodze konkursu ofert zakład organmistrzowski, który będzie realizował budowę, przebudowę, przeniesienie lub remont organów. O wyborze firmy decydują między innymi: między innymi: proponowany przez firmę zakres prac, używane technologie, stosowane materiały, wiarygodność firmy, okres gwarancji, wcześniej wykonane prace, cena oferty. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu, termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu są podawane do publicznej wiadomości przez komisję,

- komisja dokonuje odbioru technicznego instrumentu po zakończeniu prac nad organami,

- komisja służy głosem doradczym w sprawach bieżących napraw instrumentów.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej podało, że w skład Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej wchodzą: Przewodniczący: ks. mgr lic. Grzegorz Lenart

Wiceprzewodniczący: mgr Józef Łukasz Sekretarz: dr Filip Presseisen

Podkomisja ds. budownictwa organowego w Archidiecezji Krakowskiej:

• dr Filip Presseisen

• mgr Józef Łukasz

• mgr Tomasz Kuc

• mgr Maciej Kramarski

• lic. Piotr Matoga

Podkomisja ds. organistów w Archidiecezji Krakowskiej:

• mgr Mateusz Peciak

• mgr Marek Pawełek

• mgr Dawid Rzepka

• mgr Łukasz Sandera

Podkomisja ds. koncertów w kościołach Archidiecezji Krakowskiej:

• dr Krzysztof Pawlisz

• mgr Maciej Banek

• mgr Krzysztof Musiał

Podkomisja ds. kantorów, scholi gregoriańskich, chórów, orkiestr:

• s. dr hab. Susi Ferfoglia

• mgr Stanisław Kowalczyk

• mgr Marcin Kruk-Wasilewski

• lic. Janusz Korczak

ks. mgr lic. Grzegorz Lenart – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie w klasie organów mgr Urszuli Dereń-Kokoszki, w 2015 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE Kard. Stanisława Dziwisza, edukację muzyczną kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie w klasie organów dr. hab. Witolda Zalewskiego, którą ukończył z tytułem licencjata. W czasie studiów uczył się również w Pontificio Instituto di Musica Sacra oraz w Pontificio Instituto di Liturgia San Anselmo w Rzymie. W 2018 roku podjął studia doktoranckie z teologii, które kontynuuje w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 1 lipca 2020 roku został mianowany przez JE abp. Marka Jędraszewskiego Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz duszpasterzem organistów Archidiecezji Krakowskiej.

mgr Józef Łukasz - podstawowe i średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie organów dra Marka Wolaka. Instytut ukończył z wyróżnieniem. Równocześnie studiował Mechanikę i Budowę Maszyn na AGH w Krakowie. W czasie studiów brał udział w licznych kursach mistrzowskich i koncertach. Po ukończeniu edukacji rozpoczął pracę jako organista w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (o.o. Redemptoryści). Jest również założycielem i dyrygentem chóru „Ad Dei Gloriam”.

dr Filip Presseisen - wykształcenie muzyczne zdobywał na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Hochschule für Musik w Würzburgu oraz w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu (doktorat). Jest laureatem licznych konkursów improwizacji organowej oraz konkursów organowych. Obecnie pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie oraz jako nauczyciel i kierownik sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w Krakowie.

mgr Tomasz Kuc - podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Naukę kontynuował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (sekcja muzyki kościelnej, klasa organów dra Mieczysława Tulei). Następnie w 2006 roku zakończył tytułem magistra sztuki wydział Historia Kościoła specjalizacja Muzyka Kościelna na Papieskiej Akademii Teologicznej. Doskonalił swoje umiejętności na licznych kursach mistrzowskich. Obecnie pracuje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie - Bieńczycach.

mgr Maciej Kramarski - średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie. Naukę kontynuował w Schule fur Holzbearbeitung und Musikinstrumentenerzeugung w Wiedniu. Ukończył również studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie historii sztuki. Zdobywał doświadczenie zawodowe w licznych warsztatach organmistrzowskich w Austrii i w Niemczech. Pracował z cenionymi organmistrzami w Polsce i Austrii. Obecnie współpracuje przy bieżących projektach w charakterze organmistrza w różnych pracowniach organmistrzowskich. lic. Piotr Matoga - podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Muzycznej Agencji Usługowej „Bemol” w Krakowie oraz w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie - kurs dokształcający dla organistów. Obecnie studiuje muzykologię (moduł kościelny) na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorem dwóch książek, licznych artykułów i referatów na temat budowy i historii organów. Pracuje jako organista w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie - Olszanicy.

mgr Mateusz Peciak - wykształcenie muzyczne zdobywał w DSO w Tarnowie oraz w ASM im. Franciszka Macharskiego w Krakowie. Naukę kontynuował na PAT w Krakowie, w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz na Akademii Muzycznej w Katowicach. Brał udział w licznych koncertach i sesjach naukowych. Posiada liczne wyróżnienia w pracy artystycznej. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Zwiastowania NMP w Krakowie oraz w jako wykładowca w Studium Franciszkańskim w Krakowie.

mgr Marek Pawełek – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie (studia na dwóch specjalnościach - Edukacja Muzyczna i Muzyka Kościelna). Brał udział w licznych muzycznych projektach w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, jako akompaniator chóru „Psalmodia”, jako wykładowca przedmiotu Technologia Informacyjna na AM w Krakowie, jako akompaniator w MIMK w Krakowie, jako nauczyciel w ASM II st. im. kard. Franciszka Macharskiego.

mgr Dawid Rzepka - podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie organów s. dr hab. Susi Ferfogli; na Akademii Muzycznej w Katowicach, klasa organów prof. Julian Gembalskiego; w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie, klasa organów prof. Marcina Szelesta. Brał udział w licznych koncertach organowych - jako solista i akompaniator. Obecnie pracuje jako organista w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Krakowie.

mgr Łukasz Sandera - średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie - dyplom z wyróżnieniem. Brał udział w licznych koncertach organowych oraz kursach mistrzowskich. Obecnie pracuje jako organista w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie - Krowodrzy oraz jako nauczyciel w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. kard. Franciszka Macharsiego w Krakowie.

dr Krzysztof Pawlisz - wykształcenie zdobywał w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego; w Conservatoire National Superieur de Musique w Lyonie, w klasie organów prof. Jean’a Boyer’a oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Promotorem jego doktoratu był prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois. Pracował jako organista w licznych kościołach w Krakowie, w Katowicach oraz w Lyonie. Obecnie pracuje jako organista w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie oraz jako nauczyciel organów, gry liturgicznej oraz improwizacji organowej na Uniwersytecie Muzycznem im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

mgr Maciej Banek - średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym w Rzeszowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej jako solista, kameralista i akompaniator. Akompaniator chóru Pueri Cantores Sancti Joseph w Krakowie oraz Założyciel i Dyrygent scholi Cantorum Sancti Stanislai w Krakowie. Obecnie pracuje jako organista w Parafii św. Józefa w Krakowie oraz jako nauczyciel klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie.

mgr Krzysztof Musiał - podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. ks. Kazimierza Pasionka w Tarnowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. dra hab. Andrzeja Białki - dyplom z wyróżnieniem, oraz w Musikhochschule w Lübece, w klasie organów prof. Arvida Gasta. Równocześnie studiował informatykę stosowaną na UEK w Krakowie. Jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organowych oraz czynnym uczestnikiem kursów mistrzowskich, prowadzonych przez słynnych organistów z całego świata. Występował solowo i kameralnie w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku oraz w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jako wykładowca (Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych).

s. dr hab. Susi Ferfoglia - wykształcenie zdobywała na Akademii Ignatianum w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - doktorat z filozofii kultury, na Akademii Muzycznej w Krakowie - habilitacja. W roku 2019 postanowieniem prezydenta RP została oznaczona Złotym Krzyżem za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej. Brała udział w licznych koncertach. Propaguje chorał gregoriański. Obecnie pracuje na UPJP II w Krakowie jako nauczyciel organów oraz wykładowca teorii i praktyki śpiewu gregoriańskiego. Jest pomysłodawcom, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej oraz założycielem i kierownikiem żeńskiego zespołu wokalnego „Flores Rosarum”. Prowadzi chór „Gaudete” w parafii MB Ostrobramskiej w Krakowie.

mgr Stanisław Kowalczyk - wykształcenie zdobywał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada długoletnie doświadczenie jako organista i dyrygent. Brał udział w licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako organista w Bazylice o.o. Cystersów w Mogile, gdzie prowadzi również chór i orkiestrę.

mgr Marcin Kruk-Wasilewski - średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Naukę kontynuował na Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury prof. Marii Kochaj. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - studia doktoranckie w dziedzinie dyrygentury chóralnej. Brał udział w licznych koncertach i konferencjach naukowych. Obecnie pracuje w Międzyuczelnienym Instytucie Muzyki Kościelnej jako wykładowca emisji głosu. Jest członkiem zespołu „Collegium Zieleński”. Pracuje jako wykładowca Szkoły Kantorów DOL oraz wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Jest również kantorem w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

lic. Janusz Korczak - wykształcenie muzyczne zdobywał w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadził liczne koncerty i warsztaty jako dyrygent chóralny i orkiestrowy. Jest autorem licznych opracowań pieśni liturgicznych. Nieustannie rozwija swoją wiedzę umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i lekcjach mistrzowskich z czołowymi kompozytorami z Polski i zagranicy oraz poprzez różnorodne działania autodydaktyczne. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Księży Misjonarzy Wincentego á Paulo (Kraków - Stary Kleparz).

Wybrane dla Ciebie

Chile: Protesty przerodziły się w akty wandalizmu - płoną kościoły

2020-10-19 15:45

vaticannews.va

Wczoraj w stolicy Chile, w rocznicę antyrządowych protestów sprzed roku, grupa zakapturzonych mężczyzn podłożyła ogień pod dwa kościoły. W trakcie akcji gaszenia krzyczeli: „Niech spłonie, niech spłonie!”

Więcej ...

Wybór, który zobowiązuje

2020-10-20 23:14

Beata Pieczykura/Niedziela

– Dziś, w odpust św. Jana Kantego, wasz piękny kościół staje się Wieczernikiem. Gratuluję młodzieży życiowej decyzji. Proszę Boga, abyśmy – jak św. Jan – nigdy od Jezusa nie odeszli – mówił biskup senior Antoni Długosz 20 października w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Tomasz Rożek: Porównałem COVID i grypę

Wiadomości

Tomasz Rożek: Porównałem COVID i grypę

Abp Depo ostrzega przed pseudoprorokami powołującymi się...

Kościół

Abp Depo ostrzega przed pseudoprorokami powołującymi się...

Gniezno: zmarł bp Bogdan Wojtuś

Kościół

Gniezno: zmarł bp Bogdan Wojtuś

Ocalmy dzieci z Michałowskiego

Rodzina

Ocalmy dzieci z Michałowskiego

Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w...

Kościół

Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w...

Wracają większe obostrzenia dla uczestników liturgii w...

Polska

Wracają większe obostrzenia dla uczestników liturgii w...

Zarządzenie abp Wacława Depo  w związku z nowymi...

Niedziela Częstochowska

Zarządzenie abp Wacława Depo w związku z nowymi...

Po śmierci zakażonego koronawirusem proboszcza z...

Niedziela Łódzka

Po śmierci zakażonego koronawirusem proboszcza z...

Papież przyjął rezygnację bp. Edwarda Janiaka

Kościół

Papież przyjął rezygnację bp. Edwarda Janiaka