Reklama

Wiara

Nowenna do Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Adobe Stock

Nowenna do Krwi Chrystusa w każdej porze i potrzebie. Szczególnie do odmawiania przed rozpoczęciem lipca jako miesiąca szczególnej czci Krwi Chrystusa (22-30 czerwca).

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

DZIEŃ I. NOWENNA

Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim Słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby. (chwila ciszy)

Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

NOWENNA POCHODZI Z KSIĄŻKI "Nowenna do Krwi Chrystusa", wyd. Pomoc. CAŁOŚĆ DO KUPIENIA POD TYM LINKIEM!

DZIEŃ II. PROŚBY

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca aż do śmierci krzyżowej, w pokorze mówimy do Ciebie:

Zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas.

– Przez Twoją świętą Krew

– udziel nam przebaczenia wszystkich grzechów.

– Przez zasługi Twojej świętej Krwi

– nie pozwól nikomu potępić się.

– Niech Twoje święte rany będą źródłem zba- wienia i pokoju dla całego świata.

– W Twojej ofierze krzyża objaw nam sens naszego cierpienia.

– Przez Twoje Ciało i Twoją Krew obdarz nas życiem wiecznym.

– Przez Twoją Krew uwolnij zmarłych od zmazy ich winy.

Panie, Ty dałeś swoje życie za zbawienie świata. Przez Ciebie sławimy Ojca we wspólnocie Kościoła świętego, Tobie cześć i chwała na wieki

Reklama

wieków.

Amen.

DZIEŃ III. LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj sig nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas!

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas!

Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuśś nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił

Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

Reklama

Amen.

DZIEŃ IV. LITANIA ZWYCIĘSTWA

Wielbię rany i Krew Chrystusa Ona uzdrawia moje ciało,

Ona koi moją duszę Ona leczy mój umysł.

Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.

Jego Krew ma moc oczyszczenia, Jego Krew ma moc przebaczenia, Jego Krew ma moc wyzwolenia, Jego Krew ma moc odnowienia, Jego Krew ma moc ocalenia, Jego Krew zwycięża.

Wszystko jest możliwe dla tego, kto uwierzył w moc Krwi Baranka. Wielbię Krew Baranka,

która obmywa mnie z win, aż jak śnieg biały się staję. Wielbię Krew Baranka, która mocą swą wyzwala mnie z pęt grzechów i przywiązañ.

Wielbię Krew Baranka, mocniejszą niż moja.

Ona kształtuje mnie na obraz i podobieñstwo Boże.

Wielbię Krew Baranka, która zwycięża wszelkie przytłaczające mnie wrogie moce.

Wielbię Krew Baranka,

Ona chroni mnie od chytrych zakusów wroga. Wielbię Krew Baranka, która przygotowuje mi weselne szaty.

Wielbię Krew Baranka, która wszystko, wszystko czyni nowym.

Alleluja! Amen.

DZIEŃ V. SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI CHRYSTUSA

W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem,

który Krew swoją wylał dla zbawienia świata,

a teraz w Eucharystii uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca, zanośmy naszą modlitwę, wołając: Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Dla uczczenia Twego świętego imienia, prosząc o przyjście królestwa Twojego i zbawienie całego świata.

Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za wzrost Twojego Kościoła,

za ojca świętego, za biskupów, zakonników i zakonnice oraz o uświęcenie całego ludu Twojego Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za nawrócenie grzeszników,

o całkowitą uległość Słowu Twojemu i zjednoczenie wszystkich chrześcijan

Reklama

Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za rządzących pañstwami, o kierowanie się moral- nością w życiu publicznym oraz o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za uświęcenie pracy i cierpienia,

za ubogich, ułomnych, chorych i cierpiących

Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za nasze potrzeby duchowe i doczesne,

w intencji naszych krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół

Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

Za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego, za wszystkich zmarłych oraz za nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale

Ofiarujemy Ci, Ojcze, Krew Chrystusa.

OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem

i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.

DZIEŃ VI. TAJEMNICE PRZELANIA KRWI CHRYSTUSA

1. Gdy ciało twe służy grzechowi, spójrz na Chrystusa, który przyjmując naturę ludzką i przelewając swą Krew podczas obrzezania, uświęcił je. Spójrz na Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, która „nie dopuszcza się bezwstydu”.

2. Gdy nie chcesz się poddać woli Bożej, bo daje ona – dopuszcza – to, czego ty nie chcesz, czego nie pragniesz i czego nie szukasz dla siebie, spójrz na Chrystusa, który przelał swą Krew w ogrodzie Oliwnym. Spójrz na Jego Krew i doj- rzyj w niej miłość, która „nie szuka swego”.

3. Gdy nie możesz znieść i uskarżasz się na cierpienia, które częstokroć są „chłostą” od Boga dla twego opamiętania się bądź dla wyćwiczenia ciebie, spójrz na Chrystusa, który przelał Krew podczas biczowania. Spójrz na Jego Krew i doj- rzyj w niej miłość, która „wszystko znosi”.

4. Gdy króluje w tobie pycha, gdy chełpisz się tym, jaki to ty jesteś i co Bóg uczynił tobie, spójrz na Chrystusa, który aż tak uniżył siebie, że pozwolił wetknąć sobie na głowę wieniec cierniowy. Spójrz na Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, która „nie unosi się pych¹”.

Reklama

5. Gdy na swej drodze krzyżowej przystajesz i nie chcesz po niej, lecz po innej, bo dość już masz ofiar i cierpieñ, spójrz na Chrystusa, który wytrwale szedł swą drogą krzyżową. Spójrz na Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, która „nigdy nie ustaje”.

6. Gdy pielęgnujesz w sobie rany, jakie tobie zadano i nie chcesz lub „nie potrafisz” przebaczyć tym, którzy cię zranili, ucz się miłości przebaczającej, wpatrując się w Chrystusa, który przebaczył i prosił o przebaczenie u swego Ojca dla tych, którzy Go przybili. Spójrz na Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, która „nie pamięta złego”.

7. Dla marniejącej trawy polnej – woda; dla duszy zaś, która niczym ziemia staje się zeschła i bez życia od żaru palącego słoñca – Krew Chrystusa. Gdy więc twa dusza przez grzech i utra- pienia jest niczym ta ziemia, spękana i jałowa, spójrz na Chrystusa – Dawcę, który pragnie ofiarowywać tobie ŻYCIE, które tak często tracisz, a które tryska z Jego serca. Spójrz na Jego Krew, jako na to ŻYCIE i dojrzyj w niej miłość, która łaskawa jest.

DZIEŃ VII. RÓŻANIEC DO KRWI CHRYSTUSA

Jak się nim modlić?

Powtarza się w sposób medytacyjny Modlitwę Pańską, aby ofiarować się razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata.

33 „Ojcze nasz” są podzielone na siedem tajemnic odpowiednio do siedmiu przelañ Krwi Chrystusa (każda tajemnica ma pięć „Ojcze nasz”, a ostatnia – trzy). Modlimy się różañcem do Krwi Chrystusa.

Jak Jezus przelał swoją Krew z miłości do Ojca i do wszystkich ludzi – podobnie pragniemy też dzisiaj poświęcić nasze życie w zaufaniu do Ojca Niebieskiego dla ratowania i uzdrawiania świata. Modlitwy i teksty przy poszczególnych tajemnicach tej „Drogi Krwi Chrystusa” pomagają w odnalezieniu znaczenia i aktualności Krwi Chrystusa w naszym życiu. na początku różańca:

Reklama

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu...

Jak była na początku...

na końcu każdej tajemnicy:

Chwała Ojcu...

Jak była na początku...

Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Przy rozważaniu różańca można wybrać jedną część z niżej podanych tekstów: nazwę tajemnicy, cytat biblijny, rozważanie albo modlitwę, podając intencje. W taki sposób łatwiej jest uniknąś monotonii, szczególnie w modlitwie wspólnej. Można też po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego trwaś chwilę w ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji.

Tajemnica I

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Krew przelaną podczas obrzezania. W posłuszeństwie poddajesz się przepisom i tradycjom Starego Testamentu, chociaż jesteś Panem. Przyjmujesz swoje człowieczeństwo jako pokorny sługa, aby pokazać nam drogę zbawienia, drogę naszego udziału w dziele odkupienia.

Tajemnica II

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)

Panie Jezu, razem z Tobą pragniemy modlić się w ogrodzie Oliwnym. Razem z Tobą przeżywamy lęk, niepewność, słabość fizyczną, psychiczną, duchową... Rozumiemy Ciebie i pragniemy rozumieć lepiej tych, którzy dzisiaj cierpią tak jak Ty. Razem z Tobą i razem z nimi pragniemy coraz bar- dziej autentycznie wołać: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Tajemnica III

PAN JEZUS PRZELA£ KREW PODCZAS BICZOWANIA

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)

Reklama

Panie Jezu, rozważamy w duchu ogromne cierpienia Twojego biczowania. Tym, co bolało Ciebie najbardziej, była niesprawiedliwość: Piłat wiedział, że jesteś niewinny. Ale Ty, Jezu, wziąłeś na siebie całą niesprawiedliwość tego świata.

Tajemnica IV

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!”. (Mk 15, 17-18)

Panie Jezu, czcimy Twoją Krew przelaną pod- czas ukoronowania cierniem. Ta Krew przypomina nam, że jesteś prawdziwym Królem. Ona pokazuje nam, co to znaczy godność, na czym polega praw- dziwa szlachetność. Panie Jezu, Ty milczysz, ale Twoje milczenie nie jest wyrazem zamknięcia się. Milczysz, bo kochasz i w tym milczeniu Twoja szlachetność staje się widzialna dla nas wszystkich.

Tajemnica V

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17)

Panie Jezu, dziękujemy za Krew przelaną na drodze krzyżowej. Coraz więcej Krwi zostaje na drodze, coraz więcej ran otwiera się na nowo. Spotykasz brutalność otoczenia – ale też delikatność Weroniki. Ona chciała pomóc Tobie, ale co potrafiła uczynić? Znalazła gest serca. A Ty od serca podziękowałeś: dałeś jej swój obraz, swoje „zdjęcie”, malowane Krwią.

Tajemnica VI

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łk 23, 33-34)

Panie Jezu! Przeżywamy w sercu Twoje przy- bicie do krzyża. Widzimy otwarte rany, widzimy Krew, spływającą na ziemię. Ale tym, co słyszymy, jest Twoje słowo przebaczenia: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Sam wstawiasz się za tymi, którzy traktują Ciebie w tak brutalny sposób. Naucz nas przebaczać: przebaczać do koñca, z serca.

Reklama

Tajemnica VII

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34)

Panie Jezu, już „nie żyjesz”, a jednak dajesz życie. Żyjesz jeszcze bardziej, bo bliżej Ojca Niebieskiego. Twoje otwarte serce daje nam Krew i wodę, daje nam Ducha Świętego, daje nam sakramenty święte. Dziękujemy za Twoje przebite Serce, które uczy nas, że w śmierci miłość daje najwięcej.

DZIEŃ VIII. BRAMA DO WIECZNEJ CHWAŁY

K. Stojący przed tronem i przed Barankiem odziani w białe szaty, a w ręku ich palmy.

W. Kim są i skąd przyszli ci przyodziani w białe szaty?

K. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w Krwi Baranka je wybielili.

W. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dni i w nocy.

K. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słoñce ani żaden upał,

W. bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.

K. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty w Krwi Baranka,

W. aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta.

(chwila ciszy)

K. Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego

Reklama

W. Amen.

DZIEŃ IX DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ

Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przyobrzezaniu, poddającsię Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeñstwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.

Podziel się:

Oceń:

+190 -4
2023-06-22 07:57

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Karol Porwich/Niedziela

Nowenna odmawiana przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia.

Więcej ...

Zmiany kapłanów 2024 r.

Karol Porwich/Niedziela

Maj i czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Więcej ...

Letnia Szkoła Katolickiej Nauki Społecznej

2024-07-23 15:16

mat. prasowy

Z radością informujemy, że w dniach 25-30 sierpnia 2024 roku odbędzie się Letnia Szkoła Katolickiej Nauki Społecznej, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana”. Wydarzenie to jest skierowane do młodzieży w wieku 18-25 lat, która pragnie pogłębić swoją wiedzę na temat katolickiej nauki społecznej oraz jej zastosowań w życiu codziennym i działalności społecznej. Zapraszamy do Udziału!

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Św. Brygida Szwedzka tęskniąca do Jezusa

Święci i błogosławieni

Św. Brygida Szwedzka tęskniąca do Jezusa

Co się dzieje u ks. Olszewskiego?

Kościół

Co się dzieje u ks. Olszewskiego?

Posłowie po raz kolejny pytają o przyczyny rezygnacji z...

Wiadomości

Posłowie po raz kolejny pytają o przyczyny rezygnacji z...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy jesteście...

Wiara

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy jesteście...

Zmiany kapłanów 2024 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2024 r.

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Kościół

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Wiara

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Historyczna decyzja Watykanu

Wiara

Historyczna decyzja Watykanu

Kard. Ryś na pogrzebie Jerzego Stuhra: dla mnie został na...

Wiadomości

Kard. Ryś na pogrzebie Jerzego Stuhra: dla mnie został na...