Reklama

Niedziela Sandomierska

Służyć Bogu i Ojczyźnie gotów

Ks. Adam Stachowicz

Jutro przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, obok Matki Najświętszej i św. Stanisława Kostki – współpatronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) – a tym samym święto jednej z większych katolickich organizacji młodzieżowych. To dobra okazja, by przyjrzeć się KSM-owi w diecezji sandomierskiej

Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – to hasło w myśl którego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży chce kształtować swoich członków na dojrzałych chrześcijan. Do realizacji tego celu przyczyniają się cotygodniowe spotkania formacyjne w parafii oraz formacja ponadparafialna i diecezjalna, poprzez różnego typu szkolenia i zjazdy. KSM realizuje misję Kościoła, stąd program formacyjny Kościoła niejako automatycznie staje się programem formacyjnym KSM.

Siedmioletni program

KSM proponuje wstępującym w jego struktury siedmioletni program formacyjny. Dwa lata formacji kandydata począwszy od 14. roku życia, dwa lata formacji członka juniora i trzy lata formacji członka zwyczajnego. Program obejmuje 30-35 spotkań formacyjnych w ciągu roku i obóz wakacyjny odpowiedniego stopnia. Przejście na kolejny stopień odbywa się w święto patronalne Chrystusa Króla po dokonaniu weryfikacji. Każdy rok formacji posiada swoje przewodnie hasło rozpatrywane w pięciu aspektach: biblijnym, teologicznym, moralnym, liturgicznym i organizacyjnym. Po zakończeniu siedmiu lat formacji KSM-owicz może powtarzać niektóre wybrane zagadnienia, wymagające pogłębienia, a także poświęcić się formacji młodszych.

Dla zobrazowania zagadnienia chcę pokazać schemat programu formacyjnego KSM. Stowarzyszenie proponuje następujące hasła poszczególnych stopni (lat) formacji: Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem” i „Spotkanie z Kościołem”. Członek junior – „Ja – człowiek” oraz „Ja i ty”. Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina”, „Ja i my – ojczyzna” oraz „Ja i my – świat”. Program kandydatów jest programem typowo ewangelizacyjnym, podejmującym podstawowe prawdy wiary i wprowadzającym w KSM. Ma on przygotować do złożenia przyrzeczenia. Program juniorów pomaga poznać siebie i odpowiedzieć na podstawowe pytania życiowe człowieka. Natomiast program członków zwyczajnych wprowadza w życie człowieka dorosłego, przygotowującego się do założenia rodziny czy służby ojczyźnie. Przygotowuje też do wstąpienia do Akcji Katolickiej zrzeszającej dorosłych.

Reklama

Formacja w parafii

Podstawowa praca oddziału i koła KSM odbywa się podczas cotygodniowego spotkania formacyjnego prowadzonego w ramach całego oddziału, jeżeli jest on niewielki, lub w mniejszych grupach zwanych zastępami, liczących 3-9 osób. Spotkania prowadzi wyznaczony przez kierownictwo oddziału i odpowiednio przeszkolony zastępowy. Zarząd Diecezjalny KSM organizuje w tym celu szkolenia, przeznaczone dla kandydatów na zastępowych.

O działaniu parafialnego oddziału opowiadają Ewelina i Hiacynta Jamróz z Tuszowa Narodowego: – Nasz odział powstał niedawno i działa niecały rok. Liczy prawie 20 osób z gimnazjum i szkoły średniej. Spotkania u nas odbywają się, ze względów organizacyjnych, co dwa tygodnie w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Mamy spotkania formacyjne, Krąg Biblijny i spotkania towarzysko-organizacyjne. Ale w naszym oddziale nie tylko się spotykamy, ale również działamy. Z racji święta patronalnego związanego ze wspomnieniem bł. Karoliny przygotowaliśmy dla parafian prezentację multimedialną i adorację Najświętszego Sakramentu. Podejmujemy również inne akcje diecezjalne czy parafialne, takie jak: świąteczna paczka dla szpitala oraz pomoc najuboższym. Zaangażowaliśmy się w zbieranie nakrętek, czy makulatury żeby wybudowano studnię w Sudanie. Przewidujemy zorganizowanie Wigilii dla samotnych i chorych z parafii. Nasz oddział prowadzi Różaniec, Drogę Krzyżową, Misterium Męki Pańskiej i adoracje. Mamy również swoje sukcesy – podczas ostatniej Niedzieli Palmowej w Sandomierzu zwyciężyliśmy w diecezjalnym konkursie palm – informują siostry Jamróz.

O działaniu w opatowskim oddziale opowiada Krystian Dudek. – Sami wytwarzamy i rozprowadzamy świeczki woskowe. Podejmujemy inicjatywę świątecznej paczki dla najuboższych dzieci w parafii. Rozprowadzamy również na poszczególne święta okolicznościowe kartki. Oprócz tego, w miarę swoich możliwości, włączamy się w inicjatywy proponowane przez Zarząd Diecezjalny. Podobne działania podejmują również inne oddziały parafialne.

Reklama

Dni formacyjne w diecezji

Przechodząc ze struktur parafialnych spójrzmy na pole działania z punktu widzenia Zarządu Diecezjalnego. Zastępca prezesa KSM Katarzyna Łeptuch z Nowej Dęby informuje o przeprowadzonych właśnie dniach formacyjnych. – Tegoroczne jesienne Dni Formacyjne KSM odbyły się w dniach 18-20 października w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w Sandomierzu. Wzięły w nich udział 44 osoby z oddziałów: Nowa Dęba (MBKP), Stany, Dwikozy, Chmielów, Pysznica, Gościeradów, Krzątka, Rudki, Opatów, Grębów i Janik. Uczestnicy przystąpili do trzech rodzajów szkoleń. Podczas szkolenia „0” mogli bliżej zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi naszego stowarzyszenia. Poznawali historię, strukturę, patronów, prawa i obowiązki członka oraz kandydata do KSM. Kandydaci na zastępowego uczestniczyli w szkoleniu stopnia I i II, gdzie przez spotkania z instruktorami diecezjalnymi, mogli się przygotować do prowadzenia spotkań formacyjnych w swoich oddziałach. Podczas takich spotkań nie brakuje modlitwy. Jest Msza św. czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Dni formacyjne to też spotkania tematyczne prowadzone przez instruktorów: Ewelinę Kusiak, Damiana Warchoła i Adriana Wragę. Dla lepszej integracji uczestników organizujemy ogniska ze śpiewem i tańcami. Całość takich spotkań kończy się egzaminem, który ma sprawdzić zdobytą wiedzę uczestników – informuje nas Katarzyna Łeptuch.

Oczami uczestników

Na szkolenie „0” m.in. przybyły dziewczęta z Chmielowa: Marcelina i Gabriela Turek oraz Barbara Kosior. Zauważają, że podczas obecnego spotkania można było zapoznać się z historią KSM, poznać lepiej patronów, strukturę i cele Stowarzyszenia. To spotkanie jeszcze bardziej mobilizuje je, aby w swoim środowisku podejmować rozmaite działanie. Podkreślają, że ich oddział w parafii Chmielów liczy niespełna rok, ale jego członkowie chętnię włączają się w życie wspólnoty.

Reklama

Idąc wyżej na szkoleniu „I” pośród innych można było spotkać Roberta Deca z parafii Krzątka. – Podczas szkolenia instruktorzy chcą nam pokazać struktury działania KSM oraz przygotowywać do podejmowania w przyszłości odpowiedzialności za prowadzenie spotkań w naszych oddziałach – wyjaśnia Robert. Jeszcze wyższy stopień szkolenia ma już za sobą m.in. Agata Sajecka z Gościeradowa: – Na stopniu „II” jest kontynuacja poprzedniego szkolenia. Instruktorzy pomagają nam pełniej odczytywać naszą wiarę, poprzez pogłębienie teologiczne zdobytej wcześniej wiedzy. Jest nam to potrzebne, abyśmy mogli w naszych parafiach, w sposób właściwy formować młodszych.

Absolwenci tego szkolenia po nominacji zarządu i błogosławieństwie Księdza Biskupa w uroczystość Chrystusa Króla zostaną zastępowymi. Przed nimi otwarta droga, aby podjąć szkolenia i zostać Instruktorami.

Jedność działania

Zapytany o współpracę struktur diecezjalnych z władzami ogólnopolskimi Stowarzyszenia, prezes sandomierskiego KSM Damian Warchoł wylicza: – Włączamy się w akcje typu: „Pocztówka” czy „Flaga w twoim oknie”. Bierzemy czynny udział w organizacji Miasteczka Modlitewnego przy sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Na tym spotkaniu KSM naszej diecezji przygotowuje m.in. scenariusze adoracji, prowadzi spotkania w grupach czy pogodne wieczorki. Jesteśmy też zaangażowani w promocję poprzez strony internetowe, rozsyłanie plakatów, pisanie artykułów, wywiady do gazet i radia. Pomagamy również na miejscu w sprawach technicznych. Podczas wakacji uczestniczymy w ogólnopolskich Dniach Formacyjnych na Śnieżnicy dla Zarządów Diecezjalnych i Kierownictw. Bierzemy udział w weekendowych Sesjach Zarządów Diecezjalnych, podczas których omawiane są bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz w pracach nad nowelizacją statutu KSM. Nasz przedstawiciel Michał Panek jest koordynatorem sekcji prawnej KSM i wicekoordynatorem w pracach nad statutem.

Reklama

* * *

Stopnie w KSM

Kandydatem jest osoba, która ukończyła 13 lat i pragnie realizować cele statutu.

Członek to osoba, która ma 15 lat, ukończyła szkolenie „0” i zaliczyła egzamin, odbyła tzw. półroczny staż kandydacki, uczestniczyła w rekolekcjach przed przyrzeczeniem, złożyła przyrzeczenie w katedrze w uroczystość Chrystusa Króla (święto patronalne KSM). Wtedy otrzymuje też odznakę oraz legitymację i staję się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Od tej pory posiada czynne i bierne prawo wyborcze. W wieku od 15 lat lub od momentu złożenia przyrzeczenia do 18 lat jest się członkiem juniorem, po ukończeniu 18. roku życia członkiem zwyczajnym. Członek junior i zwyczajny mają takie same prawa i obowiązki, które określa statut. Jeśli osoba złoży przyrzeczenie w wieku co najmniej 18 lat, to od razu staje się członkiem zwyczajnym.

Zastępowy to osoba, która prowadzi spotkania formacyjne w swoim oddziale. Zastępowego typuje Kierownictwo oddziału. Musi on spełnić następujące warunki: być członkiem KSM, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla zastępowych oraz zaliczyć egzamin. W uroczystość Chrystusa Króla kandydat na zastępowego uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje zastępowym i otrzymuje nominację.

Instruktor diecezjalny (lider) to osoba, która jest wytypowanym przez Zarząd Diecezjalny zastępowym. Aby zostać instruktorem diecezjalnym należy: być zastępowym, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla instruktorów diecezjalnych i odbyć przynajmniej jedno szkolenie ogólnopolskie oraz odbyć praktyki kandydackie. Należy też zaliczyć egzamin instruktorski. W uroczystość Chrystusa Króla w katedrze kandydat uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje instruktorem diecezjalnym i otrzymuje nominację. Jego zadanem jest prowadzenie szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i wakacyjnych obozów szkoleniowych, współudział w prowadzeniu rekolekcji i dni skupienia, układanie programów szkoleniowych i konspektów, doradztwo – Rada Instruktorów Diecezjalnych.

Reklama

Instruktor ogólnopolski – osoba, prowadząca szkolenia na szczeblu ogólnopolskim. Kandydat musi być wcześniej instruktorem diecezjalnym i zostaje wydelegowany przez zarząd diecezjalny na szkolenie instruktorskie, obejmujące III stopnie i kończące się egzaminem, a po jego zaliczeniu Prezydium Krajowej Rady KSM nadaje kandydatowi stopień instruktora ogólnopolskiego na mocy właściwej uchwały i wręcza mu nominację.

Członek senior – to osoba, która była członkiem zwyczajnym i przekroczyła 30. rok życia.

2013-11-13 13:49

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Muzycznie chcą uczcić rocznicę Zielonej Góry

Marta, Anita i Basia zachęcają, by uczcić 800-lecie miasta Zielona Góra

Karolina Krasowska

Marta, Anita i Basia zachęcają, by uczcić 800-lecie miasta Zielona Góra

Dziewczyny z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zapraszają na niecodzienne wydarzenie.

Więcej ...

Dofinansowanie dla parafii w Starej Wsi i diecezji

2023-01-27 21:00
Projekt książki.

ks. Szymon Tracz

Projekt książki.

Diecezja bielsko-żywiecka oraz parafia Podwyższenia Krzyża św. w Starej Wsi zostały beneficjentami konkursu „Drewno jest z lasu”.

Więcej ...

Izrael: przerażenie i współczucie po ataku na synagogę w Jerozolimie

2023-01-28 13:27

PAP/EPA/ATEF SAFADI

Atak na synagogę w osiedlu Neve Jaakov we Wschodniej Jerozolimie w piątek wieczorem, w wyniku którego zginęło siedem osób i kilkoro zostało rannych, wywołał międzynarodową konsternację. Przedstawiciele Kościoła i polityki potępili ten czyn i złożyli wyrazy współczucia bliskim.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Nasza łódź nigdy nie zatonie, dopóki jest w niej Jezus

Wiara

Nasza łódź nigdy nie zatonie, dopóki jest w niej Jezus

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Kościół

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o Piśmie Świętym

Kościół

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o Piśmie Świętym