Reklama

Efektywnie zarządzać energią

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Realizacja zadań z tego wynikających to priorytet, gdyż – zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska – Narodowy Fundusz jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Działania w ramach POIiŚ są uzupełniane przez NFOŚiGW własnymi programami priorytetowymi, skierowanymi do tych beneficjentów, którzy nie mogą otrzymać dofinansowania z europejskich środków pomocowych. Taki model działania czyni z Narodowego Funduszu instytucję unikatową w skali Europy, a nawet świata. Jest on już od 27 lat kluczowym ogniwem systemu finansowania w Polsce dużych projektów proekologicznych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą, to program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Reklama

Jednym z priorytetów POIiŚ jest wspieranie efektywnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) w infrastrukturze publicznej, w tym zwłaszcza w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Realizacja tego priorytetu przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej, innymi słowy – do mniejszego zużycia energii. Zwiększa się przy tym natomiast udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych.

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że za największą konsumpcję energii w Europie i w Polsce odpowiedzialny jest sektor budowlany. Pochłania on ok. 40 proc. całkowitego finalnego zużycia energii w UE i odpowiada tym samym za 36 proc. europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Niezbędne jest zatem zwiększanie wskaźnika renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane to sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii. Efektywne i racjonalne zarządzanie energią to dziś jedno z głównych wyzwań w sferze ekologii.

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu efektywności energetycznej w budownictwie realizowane będą przede wszystkim w ramach I osi priorytetowej, a w szczególności w ramach działania 1.3: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”. Działanie to nie obejmuje jednak wszystkich rodzajów budynków i z tego powodu NFOŚiGW opracował i wdraża program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Obejmie on te rodzaje budynków, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach POIiŚ.

Reklama

W działaniu 1.3 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” jest przewidziane finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej (poddziałanie 1.3.1) oraz budynków w sektorze mieszkaniowym (poddziałanie 1.3.2). Będzie promowany kompleksowy wymiar tych przedsięwzięć, czyli głęboka, zakrojona na szeroką skalę modernizacja, oparta o system monitorowania i zarządzania energią. Dofinansowanie obejmie przykładowo takie elementy, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie źródła ciepła bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie).

Szczegółowe informacje o naborach konkursowych dla działania 1.3 POIiŚ można znaleźć na stronie internetowej: poiis.nfosigw.gov.pl . Obecnie – do 31 października 2016 r. – trwa nabór dla poddziałania 1.3.2.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” będą podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, podmioty prowadzące muzea, podmioty prowadzące domy studenckie, podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Dofinansowywane w tym programie przedsięwzięcia to: termomodernizacja budynków, zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów. W szczególności chodzi o: ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów na energooszczędne.

Program realizowany będzie w latach 2016-2022, przy czym zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31 grudnia 2020 r.

Budżet programu wynosi 500 mln złotych: dotacja – do 85 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Bieżący ciągły nabór wniosków jest realizowany przez NFOŚiGW w okresie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje o programie, regulaminie i naborach można znaleźć na stronie internetowej: nfosigw.gov.pl .

Przy przygotowywaniu wniosków dla działania 1.3 POIiŚ oraz dla powyższego programu priorytetowego, a szerzej przy realizacji zadań dla zrównoważonego zarządzania energią w gminach, warto skorzystać z ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. NFOŚiGW jest partnerem wiodącym systemu.

www.nfosigw.gov.pl

2016-10-26 08:07

Wybrane dla Ciebie

Kielce: bazylika miejscem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

2021-09-22 19:31

Karol Porwich/Niedziela

Od niedzieli 26 września przez cały miesiąc w bazylice katedralnej będą trwały koncerty wybitnych artystów z Polski i Europy, z wykorzystaniem katedralnych organów po ich przebudowie, której dokonała firma organmistrzowska „Zych”. Remont organów to wotum kielczan na jubileusz 850 lat bazyliki.

Więcej ...

Anioł z Katynia

Zdjęcie ślubne młodej pary, Janiny i Mieczysława, na tle szybowca, 1939 r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

Zdjęcie ślubne młodej pary, Janiny i Mieczysława, na tle szybowca, 1939 r.

Pozostało po niej kilka zdjęć i czaszka. Janina Lewandowska, córka naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, to jedyna kobieta zamordowana w Katyniu.

Więcej ...

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak.

2021-09-23 16:13
bp. Edward Janiak

KAI

bp. Edward Janiak

Zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak - poinformowało w czwartek biuro prasowe Episkopatu Polski. Od marca tego roku hierarcha miał zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie diecezji kaliskiej i nakaz zamieszkania poza nią.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Święty od zadań trudnych

Wiara

Święty od zadań trudnych

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę