Reklama

Wiadomości

Bóg, Honor, Ojczyzna - Program ogólnopolskiej konferencji

Mat.prasowy

Program ogólnopolskiej konferencji „»Bóg, Honor, Ojczyzna« Imponderabilia w wojsku, aparacie bezpieczeństwa i służbach specjalnych” 8–10 czerwca 2022 r., Częstochowa, Hotel „Złote Arkady”, ul. Boya-Żeleńskiego 12.

Dzień I – 8 czerwca:

9.00 – Przywitanie gości i prelegentów – dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

9.10-10.30 – Panel I – moderator: dr hab. Robert Majzner, prof. UJD (Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Wojciech Mazur (Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – Etos oficera Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej w ocenach i analizach przedstawicieli państw obcych

prof. dr hab. Wojciech Skóra (Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku) – „Dwójka” a zasady etyczne. Dylematy moralne oficerów i agentów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1918–1939)

ks. płk SG Zbigniew Kępa (Ordynariat Polowy, Straż Graniczna) – Wybrane kodeksy i zasady etyki zawodowej formacji mundurowych od 1918 r. do czasów współczesnych

dr Sławomir Jan Maksymowicz (Archiwum Państwowe w Olsztynie; Liceum Ogólnokształcące CN-B „Feniks” w Olsztynie im. „Cichociemnych”) – Podobieństwa i różnice w kształceniu kadetów II Rzeczypospolitej i obecnych

10.30-11.00 – dyskusja

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-12.50 – Panel II – moderator: dr Justyna Dudek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)

dr hab. Robert Majzner, prof. UJD (Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) – Etyka wywiadowcy – przypadek majora Jana z Kościelca Pogorskiego

dr hab. Grzegorz Kulka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – Meandry funkcjonowania Oficerskich Sądów Honorowych w II RP (na przykładzie spraw/zatargów honorowych płk. Remigiusza Kwiatkowskiego)

prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Szefostwo Józefa Piłsudskiego nad 16 Regimentem Dorobantu armii Królestwa Rumunii. Przyczynek do dziejów tradycji wojskowych Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej

Reklama

Maciej Szeptycki (Prezes Fundacji Rodu Szeptyckich) – Rola generała broni Stanisława Szeptyckiego w kształtowaniu postaw etycznych Wojska Polskiego

12.50-13.20 – dyskusja

14.30-16.10 – Panel III – moderator: dr hab. Wojciech Mazur (Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) – Na straży Kresów Wschodnich. Wojsko Polskie w życiu codziennym miast kresowych na przykładzie garnizonu Stanisławów (1919-1939)

dr Artur Ochał (Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie) – Kształtowanie etosu obrońcy ojczyzny wśród żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939)

kpt. SG dr Grzegorz Cwyl (Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej) – Pojęcie patriotyzmu w wychowaniu wojskowym żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

dr Ryszard Oleszkowicz (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku) – Oficer mocny Bogiem. Kapitan pilot Władysław Polesiński (1906–1939)

dr Grzegorz Kuba (Instytut Pileckiego) – O co walczył polski żołnierz? Plakat wojskowy w latach 1918–1956

16.10-16.40 – dyskusja

16.40-17.10 – przerwa kawowa

17.10-18.30 – Panel IV – moderator: Tomasz Krok (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

dr Remigiusz Kasprzycki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Społeczeństwo II Rzeczypospolitej wobec dezercji z Wojska Polskiego

dr Artur Kuprianis (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Honor ponad wszystko? – problem samobójstw żołnierzy w II Rzeczypospolitej

Rafał Michliński (Biuro Poszukiwania i Identyfikacji IPN) – Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – okoliczności wyboru, zarys zagadnienia

dr Marek Stefański (Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim) – „Kulturowa mozaika". Obchody świąt wojskowych, państwowych i religijnych w 45. pułku piechoty z Równego na Wołyniu w latach 1935–1939. Wybrane przykłady

Reklama

18.30-19.00 – dyskusja

Dzień II – 9 czerwca:

9.00-10.40 – Panel V – moderator: Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne)

dr hab. Patryk Pleskot (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie; Uniwersytet Rzeszowski) – Socjalizm zamiast Boga, Honoru i Ojczyzny. „Ludowy” etos sędziego wojskowego wymiaru sprawiedliwości w świetle charakterystyk służbowych personelu Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946–1955)

Łukasz Zaroda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – „Nie postrachem, lecz wartościami” – etos służby w przedwojennej Policji Państwowej i problematyka jego postrzegania w Polsce Ludowej

podinsp. Krzysztof Musielak (Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji) – Etos służby w formacjach policyjnych na ziemiach polskich

Patrycja Resel (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi) – Etos harcerski a wojna. Zarys działalności 20. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w latach 1939–1945

Tomasz Krok (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie) – Teozoficzne podwaliny „Służby Zwycięstwu Polski” – zaczątku Polskiego Państwa Podziemnego

10.40-11.10 – dyskusja

11.10-11.40 – przerwa kawowa

11.40-13.00 – Panel VI – moderator: Paweł Sztama (Biuro Badań Historycznych IPN; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Jacek Magdoń (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie) – W mundurze i sutannie. Ksiądz podpułkownik Stanisław Żytkiewicz (1889–1956)

dr Ewelina Ślązak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Ksiądz pułkownik Włodzimierz Ławrynowicz – kapelan garnizonu łódzkiego (1946–1949)

Reklama

dr Bartosz Janczak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Od tułaczy do żołnierzy. Trudności i problemy służby wojskowej w polskim wojsku stacjonującym na Środkowym Wschodzie w latach 1942–1947

dr Ryszard Ziobroń (Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie) – „Gorze się nam stało!" – Imponderabilia w wojsku w czasach trudnych

13.00-13.30 – dyskusja

14.30-15.50 – Panel VII – moderator: dr Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego/Wojskowe Biuro Historyczne)

dr Adam Nogaj (historyk wojskowości, badacz niezależny) – Historia wojskowa w PRL

dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) – „Głęboka ideowość, socjalistyczny patriotyzm i proletariacki internacjonalizm” – imponderabilia żołnierza „ludowego” Wojska Polskiego

prof. dr hab. Maciej Franz (Zakład Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Pomiędzy tradycją a pragmatyzmem. Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej wobec nowej „ludowej” floty wojennej

dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) – Walka o „Rotę" (przyczynek do zagadnienia praktyk religijnych w „ludowym” Wojsku Polskim w latach 1949–1950)

15.50-16.20 – dyskusja

16.20-16.50 – przerwa kawowa

16.50-18.10 – Panel VIII – moderator: Magdalena Dźwigał (Archiwum IPN)

dr Tomasz Leszkowicz (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej) – „Patriotyzm socjalistyczny” jako kategoria wychowawcza w Siłach Zbrojnych PRL

Karol Starowicz (Biuro Rzecznika Prasowego IPN; Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Stoimy na straży pokoju w Korei” – wybrane aspekty z działalności Misji Polskiej w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych

dr Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Wojskowe Biuro Historyczne) – Zdarzenia bez związku z realiami służby? Samobójstwa żołnierzy w latach 70. i 80. XX w. z perspektywy kultury organizacyjnej „ludowego” Wojska Polskiego

Reklama

Rafał Juściński (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Władze PRL wobec zjawiska pacyfizmu i antymilitaryzmu wśród poborowych w latach 80. XX w.

18.10-18.40 – dyskusja

Dzień III – 10 czerwca:

9.00-10.20 – Panel IX – moderator: dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN)

dr Konrad Paduszek (Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej) – O tożsamość i etos polskich czekistów. Izby Pamięci i Tradycji służb represji Polski Ludowej

Paweł Sztama (Biuro Badań Historycznych IPN; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Portret zbiorowy kadry kierowniczej pionu śledczego Resortu/Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1944-1956

dr Paweł Glugla (badacz niezależny) – „Czyny hańbiące honor, godność i powagę organów bezpieczeństwa”. Wybrane casusy spraw karnych wobec funkcjonariuszy PUBP w Tarnowie w latach 50. XX w.

dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Działania służb mundurowych wobec nielegalnego przekraczania granicy państwowej PRL przez Cyganów w świetle prac dyplomowych słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie

10.20-10.50 – dyskusja

10.50-12.10 – Panel X – moderator: dr Witold Bagieński (Archiwum IPN)

dr Mirosław Sikora (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach) – Materializm, sprawiedliwość, komunizm... i brzęcząca moneta?

dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN) – Imponderabilia w procesie szkolenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa

dr Monika Komaniecka-Łyp (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Ceremoniał w życiu funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa

Reklama

dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Archiwum IPN) – „Wzorowa żona” funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Koła Rodzin Milicyjnych i ich rola w indoktrynacji politycznej środowiska MO (1968–1980)

12.10-12.40 – dyskusja

12.40-13.10 – przerwa kawowa

13.10-14.30 – Panel XI – moderator: dr Mirosław Sikora (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach)

dr Adam Nogaj (historyk wojskowości, badacz niezależny) – Najwybitniejsi przedstawiciele polskiej historiografii wojskowej i ich dzieła w latach PRL

Michał Kozłowski (Wojskowe Biuro Historyczne) – Major Józef Lewandowski. Z Głównego Zarządu Informacji do paryskiej „Kultury”

Marek Barton (Szkoła Doktorska Anthropos Polskiej Akademii Nauk; Instytut Historii Nauki PAN) – Kariera Bronisława Baczki w „ludowym” Wojsku Polskim

Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne) – Postulowana osobowość i wiedza oficera kontrwywiadu wojskowego w okresie Polski Ludowej a rzeczywistość – próba portretu zbiorowego żołnierzy Wojskowej Służby Wewnętrznej pionu kontrwywiadowczego

14.30-15.00 – dyskusja

16.00-17.00 – Panel XII – moderator: Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne)

dr Tomasz Szyszlak (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Jak trwoga, to do Boga”. Duszpasterstwo w armii ukraińskiej w kontekście wojny w Donbasie

dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie; Akademia Ignatianum w Krakowie) – Między chwałą oręża polskiego a sowieckim zniewoleniem. Tradycje komandosów z Lublińca

dr Marcin Krzek-Lubowiecki (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie) – Tradycje i wzorce osobowe 6. Brygady Powietrzno-Desantowej

17.00-17.30 – dyskusja

17.30-17.40 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

2022-05-27 11:10

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Naukowe wspomnienie w roku jubileuszowym

Ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman zaprezentował książkę pt. „Dzieje Kościoła katolickiego
na Pomorzu Zachodnim”

Marcin Manowski

Ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman zaprezentował książkę pt. „Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim”

9 listopada 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się II konferencja naukowa poświęcona historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972.

Więcej ...

Otwarcie nowego skrzydła SOSW nr 10 we Wrocławiu

2022-12-07 15:48

Ilona Baran

7 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne tablice multimedialne, 2 świetlice i sala do muzykoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami - to wszystko znajduje się w rozbudowanym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul Parkowej.

Więcej ...

Prezydent Duda: chcemy mieć granicę z wolną i niepodległą Białorusią (opis)

2022-12-08 20:27
Prezydent RP Andrzej Duda i liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska.

PAP/Radek Pietruszka

Prezydent RP Andrzej Duda i liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska.

Chcemy mieć granicę z wolną, suwerenną i niepodległą Białorusią, której społeczeństwo samo o sobie decyduje - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. "Prawdą jest, że prawdziwą przyjaźń poznaje się w trudnych czasach; Polska to pokazała" - podkreśliła białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Niepokalana – nasz ideał

Duchowość

Niepokalana – nasz ideał

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...