Reklama

Niedziela Częstochowska

„Niedziela” żywym świadectwem wiary

Niedziela częstochowska 16/2021, str. IV-VII

Abp Wacław Depo

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na dzień 18 kwietnia 2021 r. z okazji 95. rocznicy powstania Tygodnika Katolickiego Niedziela.

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka.

1. Jesteśmy obdarowani radością płynącą z wiary w tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa i tej radości nikt nie zdoła nam odebrać (J 16, 22). Żyjemy nią nie tylko w okresie wielkanocnym, lecz także promieniujemy nią na co dzień, głosząc Ewangelię słowem i życiem. O tym, czego Bóg dokonał dla nas w Jezusie Chrystusie za sprawą Ducha Świętego, milczeć nam nie wolno! Z radością i męstwem wciąż będziemy o tym świadczyć. „Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji! – zachęca papież Franciszek (Evangelii gaudium, 83). Odważne dawanie świadectwa prawdzie oświeca i wyzwala. Przemilczanie prawdy daje miejsce kłamstwu, które pogrąża w ciemności i zniewala.

Radośni świadkowie

Nasze chrześcijańskie powołanie do odważnego świadczenia o naszej wierze przypomina nam raz jeszcze dzisiejsza Liturgia Słowa. Bowiem i nam, nieraz „zatrwożonym i wylękłym”, przydarza się nie rozpoznawać Chrystusa, podobnie jak Apostołom w Wieczerniku. Wobec współczesnych przeciwników i zagrożeń naszej wiary ogarnia nas lęk i zwątpienie. I właśnie w takiej godzinie winniśmy odkryć obecność zmartwychwstałego Pana, tu i teraz, we wspólnocie Kościoła i usłyszeć, jak mówi do nas: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie”. Popatrzmy więc z wiarą i miłością na Chrystusa, by ujrzeć Jego ręce i nogi poranione za nas. Wpatrujmy się uporczywie w Niego, by zobaczyć Jego przebite i otwarte dla nas Serce. Nie odrywajmy od Niego wzroku naszej duszy, by sercem przepełnionym miłością dotknąć się Jego ran i raz jeszcze się przekonać: to jest Jezus – nasz Zbawiciel. I prośmy Go, aby tak jak kiedyś w Wieczerniku „oświecił nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma” we współczesnym kontekście naszego życia. I bądźmy radosnymi i odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana.

Reklama

Ewangelizacja przez prasę

2. Do takiego radosnego, a zarazem odważnego zbawczego świadectwa, jesteśmy wszyscy wezwani we wspólnocie naszego Kościoła częstochowskiego, bez żadnego wyjątku i za pomocą wszystkich dostępnych środków. Nasze świadectwo wiary musi zabrzmieć i dotrzeć do współczesnego człowieka także za pomocą środków społecznej komunikacji. Bez ich użycia ewangeliczne orędzie zostaje zamknięte w ścianach naszych kościołów, jak światło ukryte pod korcem, a nie umieszczone na świeczniku i nie może oświecić tych wszystkich, którzy żyją w wielkim domu ludzkości (por. Mt 5, 15). Rozumiał to doskonale pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina i odczytał z właściwą sobie przenikliwością konieczność posługiwania się prasą w ewangelizacji. Dlatego w 1926 r. powołał do życia Tygodnik Katolicki Niedziela, którego jubileusz 95-lecia powstania świętujemy w bieżącym 2021 r.

Głos potrzebny

Niedziela narodziła się wraz z diecezją częstochowską i od jej początków zaczęła „przemawiać” zgodnie z pragnieniem jej założyciela. „Diecezja bowiem – pisał bp Teodor Kubina – by skutecznie działać, potrzebowała głosu, który mógłby wciąż się odzywać i docierać do każdej parafii i do każdego domu katolickiego. Potrzebowała głosu, który by nieustannie nawoływał do jedności i solidarności diecezjalnej, potrzebowała głosu, który by wciąż budził, wzmacniał i pogłębiał życie diecezjalne, potrzebowała głosu, przez który by biskup stale mógł przemawiać do milionowej rzeszy swoich diecezjan, potrzebowała głosu, za pomocą którego mogłaby opowiadać o swoich troskach i nadziejach, o swoich potrzebach i dokonanych dziełach, o grożących religii świętej niebezpieczeństwach i odniesionych w walce o Królestwo Chrystusowe zwycięstwach” (Niedziela, R. 1936, nr 15, s. 171).

Głos niechciany

Stała się więc Niedziela głosem wyrażającym żywe świadectwa wiary Kościoła częstochowskiego w jego duchowej pielgrzymce przez jego blisko stuletnie dzieje. Głos Niedzieli przybierający formę słowa drukowanego był przede wszystkim echem Bożego słowa, w świetle którego podejmowano na jej łamach bardzo bogatą i różnorodną problematykę chrześcijańskiego życia indywidualnego i społecznego. Był to również głos szczególny, dający się słyszeć spod Jasnej Góry; głos Matki Najświętszej kierowany do swoich dzieci. Głos Niedzieli był głosem Kościoła, przedłużeniem głosu Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Był to wreszcie potężny głos miłości do ojczyzny na poszczególnych etapach jej najnowszej historii, stającej przed coraz to nowymi zagrożeniami. W sposób nieskrępowany rozbrzmiewał głos Niedzieli w latach 1926-39 pod red. ks. Wojciecha Mondrego i ks. Stanisława Gałązki. Zamilkł w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-45. W latach powojennych 1945-53 ten głos Niedzieli redagowanej przez ks. Antoniego Marchewkę był krępowany i ograniczany przez cenzurę i różnego rodzaju szykany, a nawet uwięzienie jej redaktora naczelnego. Wreszcie ten Boży i kościelny głos został zmuszony przez system komunistyczny do milczenia przez długie 28 lat (1953-81). Jednak według św. Jana Pawła II, nawet i „ten okres milczenia nie był bezpłodny, ale przyniósł wiele doświadczeń, które [do dziś] owocują” (29 czerwca 1996 r.).

Reklama

Czas rozkwitu

Reaktywowanie Niedzieli na fali wiosny Solidarności wskutek usilnych starań bp. Stefana Bareły rozpoczęło okres jej niezwykłego rozwoju jakościowego i ilościowego pod redakcją ks. inf. Ireneusza Skubisia w latach 1981 – 2014. To wówczas Niedziela osiągnęła swoje apogeum, jeśli chodzi o nakład i liczbę edycji diecezjalnych. Nastąpiło także poszerzenie jej zasięgu z wymiaru diecezjalnego do wymiaru ogólnopolskiego, a nawet międzynarodowego. Rozwinęła się także wówczas jako instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, z własną serią wydawniczą Biblioteka Niedzieli. W latach 2014-19 wiernie tę linię pisma kontynuowała redaktor Lidia Dudkiewicz. Obecnie, od 2019 r., to bogate dziedzictwo Niedzieli podejmuje i twórczo rozwija na miarę współczesnych wyzwań redaktor naczelny ks. Jarosław Grabowski.

Reklama

Dar Bożej Opatrzności

Z okazji tegorocznego jubileuszu pragnę wdzięcznym sercem i modlitwą ogarnąć tych wszystkich, którzy od początku tworzyli i nadal współtworzą odzyskaną z ucisku totalitaryzmów Niedzielę. Wyrażam także głęboką wdzięczność wobec wszystkich, którzy dostrzegali w tym naszym tygodniku „wielki dar Bożej Opatrzności dla naszego Narodu”, jak określił Niedzielę papież Franciszek (6 kwietnia 2016 r.). Dziękuję także wszystkim czytelnikom słowami św. Jana Pawła II za to, że „biorą [ten] Tygodnik do ręki w poszukiwaniu Dobrej Nowiny, znajdując na jego łamach miejsce dla wyrażenia swojej wiary i głębi ducha” (29 czerwca 1996 r.).

Głos niezbędny

3. Każdy jubileusz stanowi słuszny powód do dumy z chlubnej przeszłości z odniesieniem jej do Boga, a nie do naszych ludzkich zasług. Zobowiązuje jednocześnie do otwarcia się na nowy przypływ łaski, mocy i światła Ducha Świętego, bowiem to Duch Święty jedynie jest w stanie rozświetlić nieznane drogi przyszłości ludzkości i Kościoła, także i naszej Niedzieli, i nie pozwala ulec zniewoleniu lękami o przyszłość. Zapotrzebowanie na Niedzielę wydaje się być dzisiaj nie mniejsze, jeśli nie większe niż w przeszłości. W epoce „chaosu aksjologicznego” oraz „hałasu słów” nasza wspólnota archidiecezjalna i Kościół w Polsce oczekują, by w sposób jednoznaczny głosić niezmienne wartości zakodowane przez Stwórcę w prawie naturalnym oraz w objawionym prawie moralnym. Stałość i wierność Ewangelii w epoce zmienności, proklamowanej jako paradygmat współczesnych czasów, jawi się jako najlepsza służba człowiekowi i Kościołowi. Niech więc nadal głównym celem Niedzieli będzie wskazywanie drogi do „przystani prawdy” (Niedziela, R. 1927, nr 13, s. 133). Niech za wskazaniem św. Jana Pawła II nasz Tygodnik włącza się w dzieło ewangelizacji i promocji tych wartości, które często są podważane przez prasę propagującą fałszywy model ludzkiej wolności” (29 czerwca 1996 r.). Stąd też potrzeba, aby Niedziela stojąc na straży największych i najświętszych wartości, broniła społeczeństwo katolickie w tym czasie konfrontacji wiary z niewiarą. Byśmy wsparci jej przekazem nie lękali się jakiejkolwiek formy wypowiedzianych Kościołowi wojen kulturowo-światopoglądowych i nie pozwolili sobie zamknąć ust w głoszeniu prawdy. Byśmy nie pozwolili sobie narzucić ideologii z gruntu anty-Boskiej, a zarazem antyludzkiej, i nie ulegli powiewom mody, oszustwa, liberalizmu i postępującej sekularyzacji. Niech za każdym tekstem wydrukowanym na łamach Niedzieli stoi żywe świadectwo wiary, którego mocy nie sposób odrzucić, bo niesie ono prawdę, która wyzwala, i miłość miłosierną, która usprawiedliwia grzesznika. Tylko wówczas każdy numer Niedzieli zdolny będzie wzbudzić wiarę, wiarę uśpioną ożywić, a słabą umocnić.

Reklama

Niedziela dla niedzieli

Niech przez pogłębiony, dostosowany do współczesnej mentalności przekaz słowa Bożego Niedziela prowadzi do dojrzałego przeżywania sakramentów wiary. Niech prowadzi do przeżywania po chrześcijańsku każdej niedzieli, z jej centrum, który stanowi niedzielna Eucharystia w ramach wspólnoty parafialnej. W ten sposób Niedziela będzie wypełniać swoją misję dla niedzieli, jako dnia Pańskiego, będzie formować do pogłębionej modlitwy oraz odważnego i czytelnego świadectwa w życiu w każdym jego wymiarze.

Nie tylko dla wierzących

W tym ewangelizacyjnym posłannictwie nasze katolickie czasopismo niech będzie przykładem posługiwania się językiem proponowanym przez papieża Franciszka, szczególnie wobec młodych ludzi. Jest to język bliskości i bezinteresownej miłości, który dotyka serca, dociera do życia, daje życie, rozbudza nadzieję i pragnienia, i zdolny jest urzeczywistnić kerygmat w sposób właściwy dla współczesnej młodzieży (por. Christus vivit, 211). Ewangelizując w ten sposób owocnie, ale zawsze w duchu pokory, niechaj nasz Tygodnik stara się głosić niezmienne prawdy Boskie przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń i uzależnień, którym podlega współczesny człowiek. Docierając do coraz to nowych czytelników i nie gubiąc tych, którzy są jej od lat wierni, Niedziela niech trafi także do poranionych umysłów i serc ludzkich, wchodząc w dialog z niewierzącymi, wątpiących umacniając w wierze, a wierzących zapalając do bycia uczniami-misjonarzami Chrystusa. Wówczas to więź między czytelnikami a naszym Tygodnikiem będzie nie tylko coraz szersza, ale także coraz głębsza i owocniejsza.

Reklama

Czytajcie!

4. Umiłowani! Najpiękniejsze i najprawdziwsze świadectwo nie wyda owocu wiary bez otwarcia się na nie i jego przyjęcia. Dlatego z okazji tegorocznego jubileuszu Niedzieli podpisuję się pod licznymi zachętami moich Poprzedników, by jeszcze bardziej i liczniej otworzyć się na nasze rodzime częstochowskie czasopismo, na ten głos Boży docierający do nas, na to żywe świadectwo wiary. Biskup Teodor Kubina pragnął, aby Niedziela docierała do rodzin i była dla wszystkich źródłem informacji, katechizmem i modlitewnikiem. Jego marzeniem było, aby mogła ona trafić do każdego domu katolickiego. Wiemy, że tego celu nie udało się osiągnąć, a nawet po pewnym okresie wzrostu nakładu Niedzieli nastąpił jego spadek. W dzisiejszych warunkach to marzenie pierwszego biskupa częstochowskiego ma jednak szansę się ziścić. Dzisiaj Niedziela dostępna w wersji elektronicznej może być prenumerowana, czytana, studiowana, propagowana we wszystkich rodzinach, parafiach i środowiskach. Czy tak się stanie, zależy tylko od naszej dobrej woli. Dlatego apeluję gorąco po raz kolejny do całej wspólnoty naszej archidiecezji: Czytajcie Niedzielę! Propagujcie jej lekturę! Prenumerujcie ją w formie papierowej i elektronicznej. Posługujcie się jej treściami w głoszeniu wiary i w jej obronie! Kochajcie Niedzielę! To nasze wspólne dobro, którego nie godzi się lekceważyć, z którego nie sposób nie czerpać i którym nie sposób się nie dzielić. To szczególnego rodzaju „zwornik”, który może nas jeszcze bardziej zjednoczyć w Kościele częstochowskim.

Reklama

Konieczność modlitwy

Wielkie są zadania, przed którymi staje dzisiaj Niedziela i wielki jest ogrom wyzwań, którym winna sprostać. Dlatego też konieczna jest nasza modlitwa w intencji jej dzisiejszych twórców – o odwagę wiary i moc świadectwa. Bowiem „dziennikarstwo, jako opowiadanie o rzeczywistości – uczy papież Franciszek – wymaga zdolności pójścia tam, dokąd nikt nie idzie – ruszenia się i pragnienia zobaczenia. Ciekawości, otwartości, pasji” (Franciszek, Orędzie DŚSP 2021).

Inspiracje Pierwszej Redaktorki

Na kolejne lata wspólnych zmagań życzę Redakcji Niedzieli oraz jej czytelnikom błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi – Matki Słowa i Kościoła. Niech Maryja, „Pierwsza Redaktorka” Niedzieli, jak Ją zwykli nazywać kolejni redaktorzy naczelni, tak inspiruje swym wstawiennictwem zespół redakcyjny, aby jak najwięcej czytelników odnajdywało w każdym niedzielnym tekście troskę Jej macierzyńskiego Serca o ich zbawienie. Ogarniając całe to dzieło 95-lecia Niedzieli, które wzrastało wraz z naszą archidiecezją, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

2021-04-14 07:27

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Zmiana na stanowisku redaktora „Niedzieli Podlaskiej”

Ks. Marcin Gołębiewski –
nowy redaktor odpowiedzialny
„Niedzieli Podlaskiej”

Graziako/Niedziela

Ks. Marcin Gołębiewski – nowy redaktor odpowiedzialny „Niedzieli Podlaskiej”

Decyzją biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa 1 września 2016 r. nowym redaktorem odpowiedzialnym „Niedzieli Podlaskiej” został mianowany ks. Marcin Gołębiewski. Zastępuje on ks. Mariusza Boguszewskiego, który blisko 6 lat pracował na tym stanowisku

Więcej ...

Mieć odwagę

Karol Porwich/Niedziela

Gdy używamy imienia Jezus w zwykłej rozmowie czy głośno mówimy o tym, jaką siłę daje nam wiara, dajemy świadectwo. Ludzie mogą je odrzucić, ale równie dobrze może się ono stać ziarnem.

Więcej ...

Bądź radosny, jest Bosko!

2023-01-29 18:23

Homilię wygłosił ks. Michał Piechota

31 stycznia obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Bosko, a zarazem jedno z dwóch najważniejszych świąt salezjańskich. Aby umożliwić większej liczbie wiernych udział w uroczystości, parafia św. Michała Archanioła na Ołbinie obchodzi ją już dzisiaj.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Katolicy i Orkiestra

Katolicy i Orkiestra

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Kościół

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Błogosławiona Bolesława Lament

Niedziela Podlaska

Błogosławiona Bolesława Lament

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...